Vision

Vår pedagogiska vision är att varje barn ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar. Barnen är i fokus för vår verksamhet. Vår verksamhetsvision är att ha mycket nöjda barn, föräldrar och medarbetare.

Våra mål är att:

barnen ska

 • bli lyssnade till och uppleva att de kan och får uttrycka sina tankar, känslor, viljor och behov
 • trivas och känna sig trygga
 • stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov
 • få det stöd och den hjälp som de behöver
 • ha inflytande över verksamheten genom att vi tar tillvara deras tankar och idéer
 • lära sig att fungera i grupp
 • ges möjlighet att ständig utvecklas genom vår pedagogik och våra aktiviteter
 • Vi ska utmana barnen i deras utveckling och lärande.

föräldrarna ska

 • vara nöjda med vår verksamhet
 • vara delaktiga i barnens utveckling och lärande
 • ha reellt inflytande över verksamheten
 • få tydlig information om barnets utveckling och lärande.

våra medarbetare

 • är lojala mot verksamheten
 • ska ha tillräcklig kompetens och vara starkt motiverade att bidra till förskolans utveckling
 • ska känna arbetsglädje och delaktighet, och vilja göra det lilla extra för barnen
Värdegrund

Vår värdegrund är en gemensam strävan för samarbetet på förskolan. Vi stävar efter att varje barn, förälder, medarbetare och besökare ska känna sig sedd, hörd, delaktig, respekterad och bekräftad.

Våra medarbetare har ett personligt ansvar för:

 • den gemensamma trivseln
 • att se och agera utifrån möjligheterna i vårt arbete
 • att se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling.

Vi har ett ständigt pågående samtal om värdegrunden.

Likabehandlingsplan

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. (Lpfö 98)

Alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förskolan oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kontinuerligt arbete bedrivs för att aktivt främja likabehandling. Likabehandlingsplanens innehåll är ett processinriktat arbete där både personal, föräldrar och barn skall göras delaktiga.

Alla medarbetare arbetar att aktivt förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Uppträdande som kränker ett barns rätt och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får inte förekomma på förskolan.

Uppträdande som kränker ett barns värdighet utan att vara trakasserier får inte förekomma på förskolan.

Om det uppstår konflikt hjälps vuxna och barn åt att lösa den omedelbart.

Alla medarbetare och alla barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn i förskolan.

Ansvarig för att nyanställd personal informeras om lagen och om förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Denna likabehandlingsplan är väl känd av alla medarbetare på Amadeus Förskola. Likabehandlingsplanen utvärderas kontinuerligt.