Barn är guldgruvor
Det är vår uppgift att få guldet att glimma!

Vi lägger största vikt vid barnens trygghet genom att ge dem en god omsorg. Förskolan ska även vara stimulerande och ha god lärmiljö för att väcka barnens fantasi och nyfikenhet. Vårt arbetssätt skapar lust för lärande, livsglädje och trivsel hos barnen. Vi arbetar för att ge barnen en god självkänsla och möjlighet  att bli aktiva kulturskapare och delaktiga i framtidens samhälle.

Amadeus Förskola har en unik idé. Vår grundsyn är att barnen får den bästa utvecklingen genom varierande aktiviteter. Vårt arbetssätt utgår från fyra profiler – Bild & Form, Natur & Samhälle, Sång & Musik samt Dans & Rörelse.

Våra fyra profiler
Bild & Form

Vi arbetar för att stimulera barnens kreativitet, fantasi och språkutveckling genom skapande aktiviteter inom bild, färg och form, teckning, text, foto och film.

Dessa aktiviteter ger förståelse och delaktighet, och stärker barnens självkänsla.
Alla människor har bilder inom sig. Minnen och fantasier rör sig inom oss hela tiden. I vår profil Bild & Form får barnen tillfälle till övning i skapande bild och formgivning. Att skapa bilder är ett sätt att organisera, förstå och kommunicera med sin omvärld.

Att arbeta med skapande på ett roligt, avslappnat och lustfullt sätt är också ett sätt att utvecklas och förändras som människa, något vi mår bra av att göra.

Natur & Samhälle

Kontakten med natur och samhälle i den närmaste omgivningen är viktig för barnen.

Genom regelbunden kontakt med naturen stimulerar vi barnens upptäckarglädje, nyfikenhet, kunskap, sociala utveckling och självkänsla.

Vi går ut och studerar naturen och tillfredsställer barnens behov av kunskap, rörelse, trygghet och gemenskap. Förskolebarn har ett stort behov av att befinna sig i en miljö där de kan testa sina muskler och sin förmåga att röra sig, bli medvetna om sina egna kroppar och testa sina förmågor. De ska också ha möjlighet att testa sin uppfattning av verkligheten och sin förmåga att orientera sig. Det gör de genom att omforma och förenkla sina intryck i lekar.
På Amadeus Förskola gör de äldre barnen utflykter med förskolans egen buss längre bort från förskolan och upptäcker nya miljöer, både i naturen och i staden.Vi besöker bibliotek, teater, museer och andra samhällsinrättningar. På detta sätt får barnen större kunskap om hur samhället fungerar och vidgar sina referensramar.

Sång & Musik

I förskoleåldern är det viktigt med sång och musik i olika former, som sprider glädje bland barnen, och stärker deras självkänsla.

Sång och musik är enligt forskare bra för språkutvecklingen, kroppsutvecklingen och motoriken.
I en forskningsstudie från 2006 visas att musiken utvecklar barns potential inom områden som psykomotorisk koordination, minnesutveckling, uttrycksförmåga, kritiskt tänkande och även hörseln.
Musikaliska aktiviteter är också bra för språkutvecklingen, t.ex. sånger är ett bra uttryckssätt för barn, eftersom sånger ger orden flyt och förståelse för ordens innebörd.
Musiken och språket har starka band. Barn kan lära sig nya ord och uttryck när de sjunger barnsånger och ramsor.

Barnen upplever glädje, lockas till lek och rörelse, blir medvetna om kroppen – och utvecklar sitt språk genom att lyssna och sjunga med i sånger.
Sång och musik är självklarheter på Amadeus Förskola.

Dans & Rörelse

Barn har en stor förmåga att uttrycka sina känslor och sinnesstämningar genom dans och rörelse. Rörelselek bidrar till utveckling av sinnena, perceptionen, känslorna, språket och tankeverksamheten. Dans och rörelse är aktiviteter som stärker motoriken och ökar barnens kroppsmedvetande och självkänsla.
Kroppen är musikens naturliga instrument och rytmen är kopplad till kroppsrörelser. Med hjälp av rörelseövningar kan man arbeta fram en ökad känslighet och förmåga att handskas med musik. Det är inte bara barnens röst och öra som ska tränas, utan allt det som kroppen verkar för; att skapa rytmiska rörelser genom muskler och nerver som vibrerar, spänns och avspänns.