Så arbetar vi

Vår pedagogiska vision

Varje barn ska få vara sitt bästa jag utifrån sina förutsättningar.

Vår verksamhetsvision

Barn är guldgruvor - det är vår uppgift att få guldet att glimma!

Vår värdegrund

Vår värdegrund är en gemensam strävan för samarbetet på förskolan. Vi strävar efter att varje barn, förälder, medarbetare och besökare ska känna sig sedd, hörd, delaktig, respekterad och bekräftad.

Våra medarbetare har ett personligt ansvar för:

 

 • Den gemensamma trivseln
 • Att se och agera utifrån möjligheterna i vårt arbete
 • Att se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling.

  Vi har ett ständigt pågående samtal om värdegrunden.

Plan mot kränkande behandling

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde.

Alla barn har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i förskolan oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Alla barn har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

Det finns flera lagar som ska skydda barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i förskolan. Dessa lagar är bland annat Skollagen och Diskrimineringslagen.

I vår plan mot kränkande behandling beskriver vi vårt processinriktade arbete där både personal, föräldrar och barn görs delaktiga.

Alla medarbetare arbetar att aktivt förhindra diskriminering och kränkande behandling.

Uppträdande som kränker ett barns rätt och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder får inte förekomma på förskolan.

Uppträdande som kränker ett barns värdighet utan att vara trakasserier får inte heller förekomma på förskolan.

Om det uppstår konflikt hjälps vuxna och barn åt att lösa den omedelbart.

Vår plan mot kränkande behandling fungerar som ett stöd och en dokumentation över det förebyggande arbetet.

Bestämmelserna om kränkande behandling i Skollagen grundar sig bland annat på FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

Medarbetare och barn informeras regelbundet och återkommande om lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn.

Nyanställd personal får information om lagen och om förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn.

Denna plan är väl känd av våra medarbetare på Amadeus Förskolor. Planen mot kränkande behandling utvärderas kontinuerligt.

Våra mål

Amadeus Förskola ska vara föräldrars bästa val av förskola.

Barnen

 • Blir lyssnade till och får uppleva att de kan och får uttrycka sina tankar, känslor, viljor och behov
 • Trivs och känner sig trygga på förskolan
 • Stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov
 • Får det stöd och den hjälp som de behöver
 • Tycker att det är roligt att gå på förskolan
 • Har inflytande över verksamheten genom att vi tar tillvara deras tankar och idéer
 • Utvecklar sina förmågor att fungera i grupp
 • Ges möjlighet att ständigt utvecklas genom vår pedagogik och våra aktiviteter
 • Utmanas i deras utveckling och lärande

Föräldrarna

 • Känner sig nöjda med vår verksamhet
 • Är delaktiga i barnens utveckling och lärande
 • Har ett reellt inflytande över verksamheten
 • Får tydlig information om barnets utveckling och lärande

Våra medarbetare

 • Är lojala mot verksamheten
 • Är kompetenta och vara starkt motiverade att bidra till förskolans utveckling
 • Känner arbetsglädje och delaktighet, och vilja göra det lilla extra för barnen